תקנון הגרלה "R3" – "גרמן אותי"

1.    הגדרות 
בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:
"אן.אס.אייץ (2012) בע"מ" או "עורכת הפעילות" או "החברה"  אן.אס.אייץ (2012) בע"מ, ח.פ. 514803683, מרחוב השילוח 6, פתח תקווה 4951439, ישראל.
 
"המשתתף" 
ההגרלה הינה לכלל הציבור ובלבד שהמשתתף: (1) מלאו לו 16 שנים; (2) תושב מדינת ישראל או אזרח ישראל או בעל היתר שהייה חוקית בישראל; (3) ביצע רישום כהלכה בדף המותג והזין את כל הפרטים המדויקים הנדרשים בהליך ההרשמה במהלך תקופת המבצע בשמו כפי שמופיע בתעודת הזהות שלו (או בתרגומו המדויק לאנגלית); ו- (4) עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה, לרבות מסירת פרטיו האישיים. החברה רשאית לפסול כל משתתף אשר ביצע הרשמה בשם אדם אחר ו/או עם פרטים חסרים או מטעים. 
 
"דף המותג"
אתר האינטרנט של מותג "R3", שכתובתו http://r3israel.co.il אתר או "מיניסייט" זה ינוהל ע"י עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה עבור R3, ובאמצעותו ניתן במהלך תקופת הפעילות (כהגדרת מונח זה להלן), להשתתף בפעילות.
 
"תקופת הפעילות"
הפעילות תתבצע החל מיום 8.6.2017 בשעה 10:00 ועד ליום 22.6.2017 בשעה 23:59. רק במועד הנקוב המשתתפים בתחרות יהפכו למשתתפים רלוונטיים שיכולים לזכות בפרס.
הפעילות הוארכה עד ליום 26.6.2017 בשעה 23:59. בשל הארכת הפעילות התווסף פרס נוסף.

עורכת הפעילות בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה רשאית לשנות את תקופת הפעילות, להאריכה, לקצרה או לבטלה באופן מוחלט, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בדף המותג ובכל מדיה בו פורסם לציבור מידע אודותההגרלה, ובמקרה כזה למשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כך.

"המפקח"    המפקח על ההגרלה הינו עו"ד טל הרץ, שכתובתו מנחם בגין 11, רמת גן 5268104 (מגדל רוגובין-תדהר); טל': 072-2700700; פקס: 072-2700701.

 
"הפרס" 
תווי קניה ברשתות מובילות בשווי של 300 ₪ (הרשתות יפורטו בתווי הקנייה או במסמכים הנלווים להם). הפרס יימסר לזוכה לאחר שהזוכה יחתום על נספח א' לתקנון זה. במסגרת המבצע יחולקו שמונה פרסים לשמונה משתתפים שונים שיבחרו בהגרלה שתיערך במועד אחד לאחר סיום תקופת הפעילות. 

"מועמד לזכייה"

כל מי שביצע הרשמה תקפה ומלאה באתר המותג והזין את הפרטים הנדרשים (שם מלא – פרטי ומשפחה, כתובת דוא"ל ומספר טלפון), ואשר עמד בנוסף בכל תנאי תקנון זה.

"עורך ההגרלה" נציג עורכת הפעילות, מר הראל בראודה או כל נציג אחר מטעם עורכת הפעילות שימונה לתפקיד.

 

"התקנון" או "תקנון ההגרלה"    
תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן. הוראות תקנון זה יהיו ניתנות לעדכון בכל עת במהלך תקופת המבצע ולאחריה על ידי החברה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לאישור המפקח על ההגרלה. למען הסר ספק יובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הינו הנוסח המעודכן ביותר כפי שמצוי במשרדי החברה ו/או במשרד המפקח. 
 
2.    כללי
2.1.    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בדף המותג ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה מטעם עורכת הפעילות בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.2.    תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין לעיון וקריאה דרך דף המותג. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן ביותר שפורסם כאמור, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם. 
2.3.    לא ניתן לערער על תוצאות הפעילות ו/או על כל עניין הנוגע אליהן, וקביעת עורך ההגרלה בכל עניין הקשור בפעילות תהא סופית, מוחלטת, בלתי ניתנת לערעור ולא יבוא אחריה דבר.
2.4.    בתקנון הפעילות השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
2.5.    למען הסר ספק מובהר, כי עצם ההרשמה ו/או ההשתתפות בפעילות ו/או עצם העלאת מס' חשבונית אינה מזכה את המשתתף עצמו בפרס כלשהו ו/או מקנה לו זכות כלשהי לקבל הטבה ו/או מתנה וכיו"ב.
 
3.    ההשתתפות בפעילות
3.1.    על כל משתתף לקרוא בעיון את תקנון זה, אשר בהשתתפותו בפעילות הוא מאשר כי קרא בו וכי הוא מסכים לכל תנאיו, כי גילו 16 שנים ומעלה, וכן כי הוא מאשר לעשות שימוש בפרטים, במידע שיעלה לאתר במסגרת ההגרלה, הכל בהתאם לאמור בתקנון זה. ההשתתפות בתחרות מהווה אישור מצד המשתתף (כהגדרתו להלן) כי קרא את תנאי תקנון זה, הוא מסכים לאמור בתנאי תקנון זה על כל חלקיו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו על ידי החברה ו/או מי מטעמה, וכי הוא מאשר כי הוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את עובדיה מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם התחרות ו/או כל נזק ו/או הוצאה ו/או עלות הנגרמת עקב השתתפותו בה.
3.2.    אופן השתתפות בהגרלה יעשה באופן הבא: אדם מן הציבור הנכלל בהגדרה של "משתתף" המעוניין להשתתף בפעילות, יגלוש לדף המותג, יסמן כי הוא מוכן לקבל דיוור פרסומי מטעם החברה ו/או קבוצת ניאופרם, ימלא אחר הליך ההרשמה למבצע שבדף המותג ויזין את כל הפרטים הנדרשים באופן נכון ומלא, כנדרש במסמכי  ההרשמה.
יצוין, כי לשם השעשוע וההומור, בסיום ההרשמה יוכל כל משתתף ללחוץ על כפתור "גרמן אותי" ואז שמו הפרטי (ככל שמופיע במאגר שמות של הפעילות) יושמע בדיבור בסגנון השפה הגרמנית. ככל ששמו הפרטי של המשתתף לא מצוי במאגר השמות יבחר באופן אקראי ולשם השעשוע וההומור בלבד שם אחר ממאגר שמות. יובהר, כי פעילות זו של "גרמן אותי" הינה לשם ההומור והשעשוע בלבד ואין בה כדי לייחס דבר למשתתף.
3.3.    אין להעלות לדף המותג כל מידע אשר כולל תוכן שאינו חוקי או מהווה (או עלול להיות) הפרה של דין כלשהו ו/או שהינה בעל אופי מיני או גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות ו/או  בעלי אופי בוטה או מאיים, מגונה, גס או בלתי הולם ו/או שעלול לפגוע ברגשות הציבור או שיש בו כדי להעליב ו/או המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או פוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת ו/או לא להעלות תמונה הכוללת תוכן שהוא שקרי או מטעה ו/או תמונה המפירה זכויות יוצרים.
3.4.    עורכת הפעילות שומרת לעצמה הזכות להסיר לאלתר כל מידע ו/או תוכן כאמור שאינם על פי הוראות תקנון זה. משתתף שיפר הוראה זו יישא בכל התוצאות וההשלכות בגין הפרתו לרבות בהוצאות ונזקים כספיים שיגרמו לצדדים שלישיים ו/או לעורכת הפעילות ו/או לקבוצת ניאופרם.
3.5.    כל מידע ו/או תוכן שהועלו לדף המותג, ככל שיועלו, הינן באחריותו הבלעדיות של המשתתף שהעלה אותה. העלאת תמונה ו/או מידע לדף המותג מהווה הצהרה בדבר בעלות על כל הזכויות הרלוונטיות וכי אין בהעלאתן משום הפרת כל דין או פגיעה בצד שלישי. במידה ויופרו זכויות או דין מכל סוג שהוא או תופר הוראה כלשהי בתקנון מלוא האחריות בגין כך יחולו על המשתתף אשר ישפה את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כל נזק והוצאה שיגרמו לה בשל הפרותיו ובמידת הצורף אף ינקטו כנגדו הליכים משפטיים.
3.6.    עורכת הפעילות רשאית (אך אינה חייבת) להסיר או לא להרשות פרסום של מידע ו/או תוכן על פי שיקול דעתה הבלעדי. מנהלת הפעילות אינה מחויבת לעדכן את המשתתף קודם להסרת המידע או התוכן, ולא תהא חייבת במתן הסבר לסיבה להסרתה. 
3.7.    בכל מקרה בו תחשוד עורכת הפעילות כי משתתף מסוים פועל ו/או פעל שלא על פי כללי הפעילות, לרבות (אך מבלי למעט) ברמאות, תחבולה, פריצה, אמצעים או דרכים שאינם כשרים לדעת עורכת הפעילות, היא תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לפסול את המשתתף, ולמשתתף לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בקשר לכך.
3.8.    ידוע למשתתף כי יתכן ותתרחשנה תקלות טכניות לרבות באחריות עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה שימנעו, בין השאר, הירשמות להגרלה ו/או העלאת מידע ו/או תמונות ו/או השלמת הליך ההרשמה. למשתתף לא תהינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפיהן ו/או כלפי מי מטעמן בקשר לכך. לפיכך, עורכת הפעילות ממליצה למשתתפים שלא להמתין עד הרגע האחרון למבצע בכדי לבצע הרשמה להגרלה ו/או להשלים את הליך ההרשמה כאמור במסגרתו.
 
4.    המבצע, ההגרלות וקבלת הפרס
4.1.    תקופת הפעילות הינה בין ה- 8.6.17 בשעה 10:00 ועד ה- 22.6.17 בשעה 23:59.
4.2.    כל משתתף אשר נרשם להגרלה במהלך תקופת הפעילות וכמפורט בתקנון זה ובסעיף ‏3.2 לעיל לתקנון זה, יהיה זכאי להשתתף בהגרלה. 
4.3.    ההגרלה בגין כל התקופה תתבצע תוך 7 ימים מתום המועד האחרון להירשם להגרלה (סיום תקופת הפעילות) ובמועד אשר יבחר על ידי עורך ההגרלה ו/או עורכת הפעילות ובתיאום עם המפקח ועל פי שיקול דעתם הבלעדי. 
4.4.    ההגרלה תתבצע בדרך של בחירה אקראית מתוך רשימת שמות של משתתפי ההגרלה והיא תיערך במשרדי עורכת הפעילות בנוכחות עורך ההגרלה והמפקח, ובה תתברר זהותם של שמונת הזוכים. 
4.5.    במועד ההגרלה, ייבחרו, לבד משמונת הזוכים, חמישה זוכי "מילואים", שידורגו על-פי סדר קדימויות לצורך קבלת הפרס, במקרה בו ייפסלו זוכים בשל אי-עמידה בכללים המפורטים בתקנון זה או בשל כל פגם שימצא בהרשמה ו/או לא ניתן יהיה ליצור עימם קשר לשם מסירת הפרס במועד הנידרש בדין וזכותו תועבר לבא אחריו ברשימת זוכי המילואים. החברה אינה נדרשת ליידע את זוכי המילואים על בחירתם. 
4.6.    תוך שלושה ימי עסקים ממועד זכיית הזוכים תינתן לזוכים הודעה על כך על ידי מנהלת הפעילות באמצעות התקשרות לפרטים שהותיר בדף המותג בעת הרישום להגרלה (בין אם על ידי התקשרות לטלפון שהשאיר, בין אם בשליחת הודעת SMS ו/או ווטסאפ ובין אם באמצעות הודעת דוא"ל בכתובת הדוא"ל שרשם בהרשמה), במסגרתה יובא לידיעת המשתתף דבר זכייתו. במסגרת ההודעה יתבקש הזוכה ליצור קשר עם נציג מנהלת הפעילות בהתאם לפרטים שימסרו לו בהודעה. זוכה שלא יצור קשר כאמור תוך 30 ימי עסקים ממועד משלוח הודעת הזכייה אליו ו/או פרסום תוצאות ההגרלה יאבד את זכייתו (ולא תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי עורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם) עורך ההגרלה יקבע זוכה חדש במקומו על פי סעיף ‏4.5 לעיל. מומלץ שכל משתתף יעקוב באמצעים ובמדיות שהשאיר בעת הירשמותו להגרלה על מנת לבדוק אם זכה.
4.7.    ככל שזוכה נפסל בגין אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או קיים חשד כי מועמדותו לזכייה הושגה בדרכים שאינן כשרות (לרבות ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או בדרך של פריצה למאגרים ו/או חשבונות פייסבוק ו/או לשרתים) ו/או כי אינו מעוניין לקבל את הפרס ו/או סירב לחתום על טופס הצהרת הזוכה המצורפת כנספח א' ו/או מכל סיבה אחרת – עורך ההגרלה יפנה לאתר זוכה אחר כדלקמן, לגביו יחולו כל ההוראות הנ"ל: 
במידה וזוכה לא אותר ו/או נפסל ו/או בוטלה זכות השתתפותו בהגרלה ו/או לא יצר קשר עם עורכת הפעילות לאחר שניתנה לו הודעה בדבר זכייתו כאמור לעיל, תנסה עורכת הפעילות ליצור קשר עם הראשון ברשימת זוכי המילואים. החברה תנסה ליצור קשר עם הזוכה האמור לא יותר מפעמיים או בשני אמצעי / פרטי איתור שונים שהשאיר. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם יפסל הזוכה החלופי וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס. במידה ועקב ריבוי פסילות או סירוב לקבל פרס ו/או אי הצלחה לאתר זוכה ידרש להגריל זוכים נוספים, תבצע עורכת הפעילות הגרלה נוספת לשם איתור מספר זוכים נוסף להשלמת החסר.
4.8.    מובהר, כי מועמד לזכייה בפרס שנפסל ו/או לא קיבל את הפרס מהסיבות שפורטו לעיל, לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא ולא תעמוד לו בגין כך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה. 
4.9.    למען הסר ספק יובהר כי מימוש הפרס כפוף למילוי הזוכה אחר כל הוראות ו/או נהלי פעילות זו ולרבות אך מבלי למעט, תיאום ומתן פרטים לקבלת הפרס, מילוי אחר כל הוראות מנהלת הפעילות לפני ובמהלך מימוש הפרס, ובכלל זה, העברת הפרטים והנתונים הנדרשים על ידי מנהלת הפעילות לרבות כתובת דואר למשלוח הפרס.
4.10.    הפרס יימסר לזוכים באמצעות דואר רשום או בדרך אחרת לפי שיקול דעת עורכת הפעילות. מתן הפרס יעשה לאחר שהזוכה ימלא את הטופס נספח א' לתקנון זה ולאחר שהוא יזוהה כדין באמצעות שליחת העתק מתעודת הזהות שלו. ככל שמדובר במשתתף שגילו מעל 16 ומתחת לגיל 18, ידרש הזוכה להמציא תעודת זהות של הורהו הכוללת ספח המעיד על זהותו וגילו של המשתתף. בנוסף, במקרה כזה תידרש חתימת הורה או אפוטרופוס על גבי נספח א' לתקנון המאשר המסכים למשתתף לקבל את הפרס.
 
5.    חתימת הזוכה על הצהרה
5.1.    זוכה יחתום לפי דרישת עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה על טופס התחייבות והצהרת הזוכה המצורף כנספח א' לתקנון זה. יודגש, כי ככל שהמועמד לזכייה בפרס יסרב לחתום על הצהרת הזוכה מכל סיבה שהיא ו/או לא יעביר את ההצהרה כשהיא חתומה על ידו תוך שני ימי עסקים מהמועד בו נוצר עימו קשר והוא נידרש לעשות כן על ידי מנהלת הפעילות, הרי שבכפוף לאישור המפקח על ההגרלה הוא ייפסל ולא יהיה זכאי עוד לקבלת הפרס וגם לא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כך. 
5.2.    מובהר ומודגש בזאת, כי קבלת הפרס הינה בכפוף לעמידה בכל הוראות תקנון זה.
5.3.    הפרס מוענק על ידי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה "כפי שהוא" (as is) ואין כל התחייבות שהוא יתאים למטרה כלשהי או לצרכיו של משתתף ו/או זוכה ספציפי ו/או למי מילדיו ו/או למי מטעמו. לפיכך, לא תהיה למשתתף ו/או לזוכה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר לפרס, מגבלותיו, אופיו, רכיביו, התאמתו לצרכיו וכיוצא באלה.
5.4.    במידה ויחול שינוי כלשהו בפרס עליו הוכרז, לא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ובלבד שהפרס החלופי יהיה בעל אותו ערך כספי. 
5.5.    פרס התחרות אינו ניתן לזיכוי, ביטול עסקה ולא יחולו לגביו הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. הפרסים שיחולקו במסגרת פעילות זה אינם ניתנים להחלפה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכה לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי הפרס הינו אישי, והוא אינו ניתן להסבה ו/או העברה לצד שלישי כלשהו, ללא אישור מפורש של עורכת הפעילות, שיינתן בכתב ומראש. עורכת הפעילות תהא רשאית לשלול את הפרס אם הגיע לידי צד שלישי כלשהו, שלא כדין ו/או ללא אישורה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.
5.6.    למען הסר ספק, מובהר בזאת כי רישומי החברה יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים ו/או לכל עניין אחר הקשור לתוצאות ההגרלה ו/או במסגרת הפעילות, ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או פרטים כלשהם בקשר עם ההגרלה.
 
6.    פטור מאחריות
6.1.    המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או עילה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה וכך גם כלפי המפקח ו/או מי מעובדיו, בכל הקשור והמתייחס לפעילות, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בה ו/או לזכייה (או אי זכייה) בה. 
6.2.    ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות וכך גם כלפי המפקח ו/או מי מעובדיו.
6.3.    המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו כי פעילות זו, הנערכת בהתאם לתקנון זה, משלבת מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו עם השתתפותו בפעילות וכי יתכן שעל אף מאמצי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע ו/או להקשות על המשתתף לזכות בפרס ו/או לממש את הפרס, והמשתתף מסכים לפטור את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמן מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם, למעט אם הן עשו כן בזדון, שגם אז כל תרופותיו יהיו עד לגובה הפרס. 
6.4.    עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא רשאית עורכת הפעילות לפי שיקול דעתן הבלעדי ובכפוף לאישור המפקח על ההגרלה לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את הפעילות טרם תום תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפיהן.
6.5.    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עורכת הפעילות אינה מתחייבת כי הפעילות תתנהל ללא תקלה, שגיאה, "נפילה" או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. כמו כן, מודגש, כי פעילות ההירשמות להגרלה כפופה בין היתר לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט, ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד, פגיעה בסיכויים או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור, ובכלל זה מאתר האינטרנט שלה, דף המותג או דף "פייסבוק" שלה. 
6.6.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות בפרס ו/או לממש את הפרס, תהא עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה פטורים מכל אחריות בקשר לכך.
6.7.    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסכים ומתחייב המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב, לא ייחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו משתתף או כל אדם אחר בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
6.8.    במקרה של אבדן או שארעה תקלה בפרס שחולק ו/או באופן מימושו, בין עקב תקלה טכנית ובין עקב פגם ו/או ליקוי ו/או טעות אנוש, או נגרם לזוכה בפרס נזק כלשהו בקשר עם הפרס שניתן לו, לא יהווה הדבר בסיס לכל טענה ו/או תביעה כלשהן כלפי החברה ו/או מי מטעמה, וכן לא תישמע כל טענה ו/או תביעה כנגדה ביחס לטיב ולאיכות הפרס שניתן. כל שלא ניתן יהיה להשתמש בפרס אזיי עורכת הפעילות תחליפו בפרס זהה או שווה ערך.
 
7.    הצהרות והתחייבויות המשתתף 
מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב, כי: 
7.1.    כל הפרטים שמסר במסגרת השתתפותו בפעילות הינם נכונים ומדויקים.
7.2.    בחירת הזוכה בפעילות בהגרלה אקראית שתיערך על ידי עורך ההגרלה הנה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת.
7.3.    יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין ולרבות בשל הפרת תקנון זה.
 
8.    הגנה על פרטיות 
8.1.    כאמור לעיל, השתתפות ו/או זכיה בפעילות כרוכים במתן הרשאה לפרטי המשתתף ו/או מסירת פרטים ונתונים לגבי המשתמש ו/או משפחתו. 
8.2.    עורכת הפעילות תשמורנה על הפרטים שיימסרו לה בהתאם להוראות הדין. למרות האמור לעיל, המשתתף נותן בזאת את הסכמתו לכך שעורכת הפעילות תהיה רשאית:
8.2.1.    להעביר פרטי המשתתף בפעילות לאחר, על פי סמכות שבדין;
8.2.2.    לפעול כדי להגן על האינטרסים של משתתפים אחרים בפעילות או של לקוחותיהם;
8.2.3.    לעשות שימוש מסחרי, פרסומי ו/או שיווקי, בפרטים, בנתונים ובמידע הקיים בידי עורכי הפעילות לגבי המשתתף או הזוכה, כפי שאלו נמסרו על ידו במסגרת השתתפותו והירשמותו להגרלה;
8.2.4.    לעשות שימוש בפרטים לכל מטרה סבירה אחרת, העולה באופן ישיר או מפורש, מתנאי תקנון זה.
8.3.    מבלי לפגוע באמור בתקנון זה לעיל, עורכת הפעילות לא תעביר לצדדים שלישיים, את פרטיו האישיים של משתתף בפעילות ו/או חומר שהעלה, אלא במקרים המפורטים להלן:
8.3.1.    לגופים וצדדים שפרטי המשתתף חיוניים לשם קיום ההגרלה ו/או מתן הפרס, כגון דואר ישראל ו/או שליחים ו/או המפקח וכיו"ב.
8.3.2.    במקרה שהפרו את תנאי התקנון, כפי שיידרש לצורך שמירה על זכויותיהם של עורכי הפעילות;
8.3.3.    ככל ויינתן צו על ידי רשות מוסמכת המורה לעורכי הפעילות לעשות כן;
8.3.4.    בכל מקרה שעורכי הפעילות יסברו כי חשיפת המידע דרושה, לצורך מניעת נזק לגוף או לרכוש המשתתפים או צד שלישי;
8.4.    עורכת הפעילות אינן מתחייבות, כי המידע המצוי באתר לרבות פרטים ומידע שהועלו על ידי המשתתף יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים והם אינם אחראים כלפי משתתף בפעילות לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו לו כתוצאה מגישה ו/או חדירה בלתי מורשית ו/או בלתי חוקית ו/או מפעולה בזדון שנעשית על ידי צד שלישי ללא ידיעת ו/או ללא הרשאת עורכת הפעילות.
8.5.    מובהר בזאת כי עורכת הפעילות תפרסם את שמות הזוכים באתר R3  
 
9.    פיקוח 
9.1.    התקנון יימצא במשרדי עורכת הפעילות ו/או במשרדי המפקח על ההגרלה. ניתן לעיין בתקנון זה בחלק הרלבנטי למבצע בתיאום מראש.
9.2.    ההגרלות תערכנה בפיקוח ובנוכחות המפקח שיהיה כאמור, עו"ד טל הרץ,  או מי שהוא מינה לצורך כך ויעשו בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית.
9.3.    עותק מהדו"ח יועמד לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות במשרד המפקח ובמשרדי עורך ההגרלה, לתקופה של 90 יום מיום מסירתו למנהל הכללי של משרד האוצר.
9.4.     המפקח יענה לפניות הציבור, בנוגע להוראות תקנון זה, ככל שתהיינה פניות כאלה.
 
10.    שונות
10.1.    עורכת הפעילות תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.
10.2.    בהשתתפותו בפעילות זה, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים כי קרא את תקנון הפעילות וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הרי שהוראות התקנון יחול עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין.
10.3.    בנוסף ומבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, המשתתפים מסכימים ומאשרים כי דבר זכייתם בפעילות, אפשר שיסוקרו באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, בדף המותג ובאתרי אינטרנט אחרים, וכי בעצם השתתפותם בפעילות מביעים המשתתפים את הסכמתם לכך במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של המותג 3R ו/או של עורכת הפעילות ו/או של קבוצת ניאופרם בהקשרה של הפעילות.
10.4.    ההשתתפות בפעילות אסורה על קבוצות ו/או התארגנויות, בין שהן רשומות כחברות ובין שאינן.
10.5.    ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי עורכת הפעילות ו/או המפקח ועל בני משפחותיהם.
10.6.    הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.

*******

נספח א' – טופס קבלת הפרס וכתב אישור וויתור מועמד לזכייה
אני החתום מטה, ________________ ת.ז. _____________, מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן:
כי במסגרת פעילות "R3" שערכה אן.אס.אייץ (2012) בע"מ (עורכת הפעילות) למותג R3, זכיתי בשובר / תווי קניה בסך של 300 ש"ח.
אני מאשר שאני מעל גיל 16.
עם חתימתי על טופס זה אני מאשר\ת את קבלת הפרס לשביעות רצוני המלאה.
קראתי את התקנון, התקנון ברור לי ואני מסכים/מה לכל תנאיו. 
אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי "החברה"  ו/או מי מטעמה בקשר לזכייתי ו/או הנובעות מזכייתי, לרבות טענות כנגד הפרס ו/או איכותו. 
הנני מצהיר/ה כי אינני עובד/ת או בן/בת משפחה של עובד של אחד מהגופים אשר נאסרה השתתפותם בפעילות זו כאמור בתקנון. 
שם הזוכה (פרטי+משפחה) : ________________________ 
מספר ת.ז. :___________________ 
כתובת מגוריי: _________________________ 
כתובת למשלוח הפרס: ________________
טלפון:____________________ טלפון נייד:_________________
תאריך:___________________ חתימת הזוכה:______________
מצ"ב צילום ת.ז. הזוכה 
במידה והזוכה הוא קטין (בין גיל 16-18)

 

אנו הח"מ מצהירים כי אנו הוריו ו/או אפוטרופסיו החוקיים של ____________ מס' ת.ז.__________.
אנו מאשרים בזאת בשמו את ההסכמה לכל האמור בכתב אישור וויתור מועמד לזכייה וכן כי קראנו את התקנון ואנו מסכימים לכל תנאיו. 
שם פרטי ושם משפחה : ________________________ 
מספר ת.ז. :___________________ 
כתובת: _________________________ מיקוד:______________
טלפון:____________________ טלפון נייד:_________________
תאריך:___________________ 
חתימת ההורה/ אפוטרופוס:
מצ"ב צילום ת.ז. ההורה (כולל פרטי הקטין בספח) / מצ"ב אישור אודות אפוטרופסות.